Nadzór budowlany

Świadczymy usługi pełnego nadzoru nad procesem inwestycyjnym. Podejmujemy się pełnienia funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru.
Pełnienie funkcji kierownika to dla nas nie tylko wypełnianie dziennika budowy, który jest jednym z najważniejszych dokumentów w całym procesie inwestycyjnym, ale przede wszystkim przestrzeganie przepisów prawa budowlanego, kontrola zgodności zagospodarowania terenu z istniejącymi planami oraz wymogami ochrony środowiska, kontrola warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w procesach budowlanych, zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z odpowiednimi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.